Kallelse till Föreningsstämma 2019

Välkomna till Föreningsstämma den 25 april klockan 19.00
Plats: Steneby Bygdegård
Efter förhandlingarna bjuder vi på smörgåstårta.

Dagordning: (för utskrift tryck här):

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas revisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition           av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för innevarande räkenskapsår.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen 8 veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande.